Топлоизолацията е многокомпонентна система, която намалява топлинните загуби на жилището и подобрява комфорта. Тя може да бъде изпълнена по разнообразни технологии, с различни изолационни материали.

Топлоизолация може да бъде поставена от външна и вътрешна страна на жилището. Най-ефективна е външната изолация – на покрива, фасадата и на основата и пода. Топлоизолационните материали, които се използват при изолиране на покрива са XPS или минерална вата. За изолиране на фасадата се използва EPS или минерална вата, а за основата – XPS.

Добре изпълнената и правилно оразмерена топлоизолация намалява значително разходите за отопление на жилището и подобрява неговия комфорт.

Топлоизолация на сгради и апартаменти

Предлаганите от нас материали за топлоизолация гарантират максимална енергийна ефективност и сигурна толо и хидро изолация. Поставяйки топлоизолация Вие:

 • Обновявате облика на сградата в която живеете;
 • Елиминирате възможността за проникване на влага от вън във Вашето жилище;
 • Напълно е елиминирано загубата на топлина през термомостовете;
 • Не се отнема от вътрешното пространство на стаите;
 • При монтаж на топлоизолация собствениците не са притеснени от присъствие на монтажници в жилищата си;

При хидроизолациите има няколко важни показателя. Първия от които, това е якостта на сцепление с основата и якостта на сцепление, която може да се постигне с последващия слой лепило за плочки.

Вторият показател, който е изключително важен, това е еластичността и възможността на хидроизолационното покритие да премоства пукнатини.

 

Дренаж (фр. drainage) — това е естествено или изкуствено отделяне на водата от повърхностните и подпочвени води. Той е необходим за подобряване  качеството на строителството на сгради и съоръжения.
Дренажът в строителството е метод за събиране и отвеждане на подпочвените води от участъци и съоръжения с помощта на системи от дренажни тръби,  кладенци, канали, подземни галерии и други устройства.

Задачи
Дренажът се изгражда с цел защита от проникване на води в съоръжения и основи на сгради, с цел запазване, укрепване и поддържане на основата на сградата и намаляване натиска върху конструкцията. Локална дренажна система се изгражда в случаи, когато общото понижаване на нивото на подземните води на територията на строежа на сградата не може да даде необходимия ефект и е икономически неоправдано. За целта се разработва проект на дренажна система. В съответствие с местоположението се определя типът на дренажа, неговата дълбочина, наклонът, устройството на каналите и се подбират компонентите и материалите. Той е необходим и за поддържане на площадки и пътни участъци в сухо състояние, което предотвратява загниването на кореновата система на засадените растения и предпазва основата и сутерените в сградите от избиване на влага. В зависимост от нивото на земните води, които могат да доведат до овлажняване на терена, може да се изпълни повърхностен дренаж или дренаж в дълбочина.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДРЕНАЖ
Пластовият дренаж се поставя в основата на предпазваната структура директно в почвата, непосредствено до водоносния слой. В този случай системата е хидравлично свързана с тръбата на канализацията (за събиране и отвеждане на подземните води), и се разполага от външната страна на основата на най-малко 0,7 м от повърхността на стената на сградата. Пластовият дренаж предпазва съоръженията както от наводнения от подпочвени води, така и от овлажняване чрез капилярна влага. Пластовите дренажи широко се прилагат при строителство на подземни съоръжения и при почва с ниска водопропускливост.

Пристенен дренаж
Пристенната дренажна система се състои от дренажни тръби (с филтри) и се разполага от външната страна на сградата, когато водоносният слой е на плитко. Той ограничава нивото на издигане на водите над линията на дренажните тръби и предпазва от наводняване сутерените, когато сградата се намира върху водонепропусклива почва.

Пръстеновиден дренаж
Пръстеновидната дренажна система се разполага по контура на защитаваната сграда или участък. Действието на пръстеновидния дренаж е на принципа на понижение на нивото на подпочвените води във вътрешността на защитаваната зона, което осигурява  защита срещу наводняване на подземните структури и части на сградата. Степента на понижението на нивото зависи от дълбочината на тръбите в системата, галериите и филтриращите системи на кладенеца за подпочвените води, а също и от размера на зоната, която предпазваме. Тъй като пръстеновидната дренажна система се разполага на разстояние от сградата, тя може да се инсталира и след като сградата е изградена. В това отношение пръстеновидният дренаж се отличава от пластовият, който може да се изгражда само едновременно с построяването на сградата или съоръжението.

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др., но колкото и да се стремим да опростим и поевтиним решението на въпроса с пречистването на отпадъчните води, необходимо е да се разбере, че качеството и стабилността на показателите на пречистената вода се явяват първостепенни, а тяхното постигане с примитивни ЛПСОВ просто е невъзможно.

 

Всички пречиствателни станции се монтират под земята и имат стабилен капак.

Как функционира пречиствателната станция?
Пускаш водата в тоалетната, дърпаш тапата на ваната и мръсната вода изчезва от къщи. През канализацията по дълги подземни тръби тя стига директно до пречиствателната станция (ПСОВ).  Удивителен е начинът по който кафявата течност се превръща отново в бистра вода. И оттам може да се влее в реки и морета. Така пречистената вода завършва своя кръговрат.

Отпадната вода се чисти в  две фази – механична и биохимична.
При механичната обработка по-едрите отпадъци се отделят чрез решетка. Там се намират не само фекалии, а също боклук и хранителни остатъци, които са изхвърлени в тоалетната чиния и в мивката. След това отпадната вода попада в грес улея, където всички мазнини се премахват. Водата продължава пътя си в пясъчния улей, където пясък и дребен чакъл биват отстранени. С това механичната фаза приключва.

Сега идва ред на биохимичното третиране, което е сърцевина на работата на пречиствателната станция.  В съживителния басейн специални и полезни бактерии се грижат за това допълнителните вещества да бъдат разградени.

Тъй като някои бактерии се нуждаят от кислород, периодично се налага да се влива мощна въздушна струя в басейна, който започва да бълбука. По –нататък следва разделяне на водата от тинята. На тази фаза пречистената вода и тинята се изследват. Ако параметрите са в норма, то водата се излива в съседни ручеи, реки и езера.

Предимства и недостатъци на различните видове покриви

Основна функция на покрива е да защитава сградата от дъжд, вятър, сняг, слънце, предпазвайки хората, животните, които обитават дома. Покривът трябва да бъде здрав, стабилен, устойчив на атмосферни влияния и обезопасен срещу пожар и бедствия. От качеството му зависи изключително много устойчивостта, дълготрайността и естетическия вид на сградата.

Първата стъпка към реализирането на една стабилна и здрава конструкция на къщата, е да се избере вида на нейната покривна конструкция. Тя е ключов компонент, а точният и ѝ дизайн ще зависи от различни фактори, включително вида и стила на сграда, размерът на бюджета и съответните градоустройствени планове на национално или местно равнище.

Според формата си покривите се делят на: 

 • Плоски покриви 
 • Скатни покриви 
 • Покривна конструкция тип „черупка“

Плоски покриви
Най-често те се използват за по-малки структури, например за гаражи и пристройки. Плоският покрив се изгражда по същия начин, както етажните плочи, състои от хоризонтална основа с хидроизолационна мембрана, която е фиксирана към гредите на тавана. Те имат наклон от 1º до 5º градуса, това дава възможност на дъждовната вода да се оттича. За поддържане на натоварването, плоският покрив реагира почти по същия начин, както и  плочата на нивата. Тези покриви се различават от междинните етажи с вида на завършителния елемент, наречен “терасиране”. То предпазва от нежеланите ефекти, които се получават от дъжд, сняг, топлина и т.н.

Предимства:

 • Дава възможност за така разпространения озеленен покрив, тераси, лоджии и т.н.;
 • Те са сравнително по-безопасни от други видове покривни конструкции;
 • Изграждането и поддръжката им е лесна и икономически изгодна;
 • Осигуряват по-добра светлина, вентилация и архитектурен облик на сградата;
 • Може да построите следващ етаж, когато пожелаете и то за много кратко време;
 • За жилищни и бизнес сгради плоските покриви са по-икономически изгодни от скатните, защото в тях често се използва окачен таван, който е необходим и за топлинна изолация.

Недостатъци:

 • Не могат да се изграждат при индустриални постройки без използване на междинни колони;
 • Прилагането на този вид покривни конструкции не е подходящо на места с неблагоприятни климатични условия, защото задържат много вода през пролетта и есента, и са по-неустойчиви на силното слънце през лятото и натрупалият сняг през зимата.

Скатни покриви
Според конструкцията, те биват едноскатни, двускатни, трискатни и многоскатни. Скатните покриви имат наклон над 10 градуса спрямо хоризонталната повърхност. Най-честата им форма е симетрична. Наклонът варира в зависимост от пространството което се покрива, климатичните условия, вида на покривното покритие, и т.н. В области с обилен снеговалеж, за намаляване на натоварването на покрива се препоръчва стръмността на наклона да бъде 1:1,5 или 1:1. Скатните покривни конструкции обикновено са изработени от дървен материал или стомана. За изграждането им се използват стоманени ферми и валцувани стоманени профили.

Предимства:

 • Изграждат се за много кратък период от време;
 • Скатните покриви, които имат най-малко два ската, са конструирани, така че предоставят много използваема площ – таванско помещение. То може да се използва както за хранилище, така и като допълнително жилищно пространство;
 • Не се нуждаят от хидроизолация и допълнителни предпазни мерки от атмосферни влияния;
 • Дренажа на тези покриви при дъждовно време и снеговалеж се осъществява лесно;
 • Използват се при изграждането на дълги индустриални постройки без междинни колони, стени и т.н.;
 • При строеж на промишлени сгради, скатния покрив е икономически по-изгоден от плоския.

Недостатъци:

 • По-податлив е на атмосферните влияния;
 • Не е толкова издръжлив колкото плоския покрив;
 • Не може да се използва за дострояване на следващ етаж;
 • При обилни валежи, често има проблем с течове;
 • Когато покривът е изграден от стоманена конструкция, може да възникне проблем като ръждясване;
 • При необходимост от монтиране на окачен таван за офис сгради или за топлинен комфорт този тип покривни конструкции не са икономически изгодни.

Покривна конструкция тип „черупка“
Те се използват, за да отговарят на функционалните и архитектурни изисквания. Покривите тип „черупка“ са предвидени за обществени сгради като библиотеки, театри, центрове за отдих, фабрики, търговски центрове и т.н. Те са необходими, там където се изискват големи подови площи и те трябва да бъдат покрити без обструкция от колони.

Предимства:

 • Покрива се повече площ без междинни колони и т.н;
 • Няма проблем с теч при този вид покривни конструкции;
 • Спомагат за архитектурния изглед на сградата и това допринася за красота в околното пространство;
 • Площта под този покрив се използва както за провеждане на конференции и големи събирания, така и за сгради с обществено значение.

Недостатъци:

 • Не може да се изгради следващ етаж;
 • Има проблеми с достъпа до естествена светлина и вентилация;
 • Покривната конструкция тип „черупка“ е най-скъпият избор, но много красив и различен.

Тези и още много други фактори, правят избора на най-подходящия покрив сложна инженерна задача, чието правилно решение гарантира минимална поддръжка, дълговечност и сигурност.

Много е важно да знаете предимствата и недостатъците на различните видове покривни конструкции, това ще ви позволи да се чувствате сигурни в инвестициите си.

Интересът към предлаганото ново строителство е голям. В резултат, на което нарасна и броят на новите сгради. Разгънатите им площи вече са по-големи, расте броят на завършените офисни и жилищни проекти.  В стремежа си да отговорим на повишените изисквания, ние реализираме своите проекти с огромно внимание към качеството, постоянен контрол и използване на най-съвременните материали и технологии. Архитектурата е модерна, а разпределението на жилищната площ – функционална.

Ние имаме опит в проектирането и изграждането на промишлени, административни, обществени и жилищни сгради. През последните години изградихме ”до ключ” множество еднофамилни къщи, жилищни кооперации, вили, магазини, гаражи, халета и др.

Какво точно е определението за груб строеж, което трябва да знае инвеститорът, преди да започне изграждането на една къща? Какво точно включва грубият строеж?
Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и др.
Сградата може да се раздели на части, които се наричат елементи на сградата. Елементи на сградата се наричат нулевият цикъл и носещият скелет, чийто работен процес често се нарича масово „груб строеж”. Други елементи на сградата са подовете, покривът, стените, вратите и прозорците, окачени тавани и др.
Грубият строеж включва изкоп и всички необходими мероприятия около започването строежа на сградата, като отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временните поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материала. Под груб строеж се разбира и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (противоземетръсни шайби), колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.

Изпълнението на грубия строеж на сградата започва след като са завършени изкопните работи и всички дейности около започване на строежа на сградата – укрепване на изкопа и околния терен, отводняване на терена, ограждане и обезопасяване на строителната площадка, изграждане на временните поддържащи строежа сгради и комуникации – складове, постройки за работниците, тоалетни и санитарни помещения, изграждане на временни водопровод, канал, електрическо захранване и път до обекта.

Екипите ни от инженери, строители и технически ръководители са готови да изпълнят ”грубия строеж” на всяка една сграда – от полагането на основите до изграждането на покривната конструкция. Ние разполагаме със специализирана техника, оборудване и доказан опит, които ни позволяват да работим бързо, ефективно и качествено.

Строителна фирма „Стройремонт” предлага довършителни ремонтни работи до ключ, от изолациите, шпакловките и замазките, поставянето на плочки, фаянс, теракот, грнитогрес, санитария, паркет, ламинат, декоративни мазилки, боядисване, лепене на тапети, сухо строителство с индивидуални решения за вашия интериор, бояджийски услуги, полагане на твърди настилки – фаянс и теракота, ВиК и електро услуги, зидарии, замазки и много други до най-фините довършителни работи. Ние можем да завършим до най-малкия детайл всяка една сграда.

Фирмата извършва строителни ремонти и довършителни работи:

 • Мазилки, замазки, шпакловки, зидарии
 • Бояджийски услуги
 • Сухо строителство
 • Топлоизолации
 • Полагане на облицовки-фаянс, теракот, гранитогрес, камък и др.
 • В и К и парни инсталации
 • Електроинсталации
 • Паркет и дърводелски услуги
 • Къртене, пробиване, извозване на отпадъци

 

Стройремонт 1992” ООД Ви предлага пълен набор от довършителни и вътрешно-ремонти услуги, на цени, на които не може да откажете. Нашите услуги, за довършителни работи в гр. Сливен и региона, включват:

 • Гипсокартон
 • Шпакловки
 • Боядисване с Латекс
 • Декоративни Мазилки
 • Фаянс и Теракота
 • Ел. Инсталации
 • Вик Услуги

Ние Ви предоставяме комплексно обслужване за вътрешни ремонти! Нашите строително-ремонтни бригади се състоят от опитни специалисти, профилирани в отделните видове вътрешни ремонти. Всеки един от майсторите ни има знания и умения, трупани в продължение на години, отговарящи на изискванията на съвременното строителство. Така, те са способни с бързина и лекота да задоволят всяко едно ваше желание!

Много сгради във времето на експлоатация не са поддържани правилно от техните собственици, влиянието на атмосферните явления са само част от факторите които допринасят за тяхното рушене и отслабване.

На пръв поглед малки повреди могат да доведат до значителни и скъпи ремонти.  Понякога дефектите и повредите по сградата водят до отслабване на конструкцията и се налага спешно укрепване и подсилване.

Проучването на състоянието на даден обект е първата стъпка към укрепването. С него се разбира реалното състояние на сградата и какви интервенции ще се извършат. Набелязаните методи на възстановяване трябва да отговарят и да са съвместими със съществуващата конструкция.